درویش پاریسی و شطرنج با گوریل

  • دوشنبه - ۲۲ شهریور ۱۳۹۵
  • همواره می توان شباهت هایی میان حال و گذشته یافت، ولی اگر احوال و افکار برخی درست مانند دویست سال گذشته باشد اوضاع غریبی می شود، حضرت استاد جواد طباطبایی که عمر او دراز باد و از نوادر روزگار ماست، نوشته است یکی از اهل عرفان ...

    گالــــری