دِه مرو، دِه مرد را احمق کند!

  • پنجشنبه - ۴ شهریور ۱۳۹۵
  • کسانی گفته اند در مراحل آغازین توسعه و با رشد شهرنشینی نوعی حسرت نسبت به زندگی ساده روستایی پدید می آید،  حتی امروزه هم بسیاری بر این عقیده اند که صفا و صمیمیت روستا چیز دیگری است و زندگی شهری هنوز دین و ایمان اهالی ...

    گالــــری