تحریم ها چه اثری بر اقتصاد ایران داشت؟

  • شنبه - ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
  • کوچک شدن کیک اقتصاد: طی دو سال تولید ناخالص داخلی ایران بر اثر تحریم ها 9 درصد کاهش پیدا کرد، برای اینکه هزینه فرصت را دریابیم اگر این اعداد را با حالتی مقایسه کنیم که تحریم ها وضع نمی شدند، می توان گفت تولید ناخالص ...

    گالــــری