در باب دولتی که می خواست همه را سرکار بگذارد!

  • جمعه - 17 شهریور 1396
  • پیشوای چینی ها، مائوتسه تونگ، معتقد بود بیکاری واقعیت زشت سرمایه داری است، او به این افتخار می کرد که در سوسیالیسم بیکاری وجود ندارد! راه حل های جالبی هم داشت: از میانه های دهه 1950 میلیون ها جوان شهری را برای یادگیری از دهقانان ...

    گالــــری