اصلاحگری یا بازجویی؟

  • سه شنبه - ۱۱ مهر ۱۳۹۶
  • گفته اند که در قضایای اعتراض های پس از اصلاحات ارضی سال 1342 باجناق اسدالله علم، نخست وزیر، پزشکی بود که در بیمارستان بازرگانان کار می کرد و دیده بود که نظامیان یک نفر از تظاهرکنندگان را که می خواست از دیوار بیمارستان بالا بیاید ...

    گالــــری