در باب اعتراض ها و “اقتصاد لیبرال”

  • پنجشنبه - ۱۴ دی ۱۳۹۶
  • مردی فرزانه گفته بود سیاست هنر این است که دنبال دردسر بگردی، آن را همه جا پیدا کنی، دلیلش را نادرست تشخیص بدهی و البته برای درمانش داروی نادرست تجویز کنی! این گفته واقعیتی است که توصیف خوبی از واکنش های برخی سیاسیون به ناآرامی ...

    گالــــری