گران فروشی؟

  • شنبه - ۲۷ آبان ۱۳۹۶
  • در بحث از "گران فروشی" یک پرسش اساسی هست که البته خیلی اوقات فراموش می شود و ان اینست که قیمت یک کالا چطور تعیین می شود. در استفاده رایج، زمانی می توانیم از "گران فروشی" صحبت کنیم که معتقد باشیم یک قیمت مبنا و ...

    گالــــری