پزشکی که کسب وکارش انقلاب بود!

  • دوشنبه - 6 شهریور 1396
  • می گویند محمد رضا شاه پهلوی نسبت به تصویرش در رسانه های غربی بسیار حساس بود و یکی از شکایت های همیشگی اش از فرنگی ها این بود که روزنامه ها شما هر چه بخواهند می نویسند و شما هم هیچ کاری نمی کنید. پاسخ ...

    گالــــری