علت واقعی توسعه نیافتگی صحاری!

  • سه شنبه - ۱۰ مرداد ۱۳۹۶
  • در رابطه با آفریقا کسانی معتقدند علت فقر بسیاری از این کشورها سابقه استعمار و غارت منابع آنها توسط سرمایه داری جهانی است، پیشتر از فرانسه و پرتغال و انگلستان نام می بردند و اکنون هم چینی ها در آنجا حضور پررنگی دارند و البته ...

    گالــــری