در باب سوء تفاهم های رایج “یک کلمه”!

  • چهارشنبه - 25 مرداد 1396
  • بزرگواری  گفته بود اقتصاد ایران سرمایه داری نیست، در واقع بیشتر شبیه جنگل است! حرف او این بود درست است که در کشورهای سرمایه داری (بازار آزاد) هم مقررات و تبصره  زیاد نیست، کسی مزاحم اهالی کسب و کار نمی شود و "آزادی" بالایی وجود ...

    گالــــری