برای حل مسئله آب می شود از شر دولت رها شد؟

  • چهارشنبه - 20 مرداد 1395
  • حضرت مارکس جایی  نوشته است “ضرورت بدیهی استفاده صرفه جویانه از آب... در شرق ناگزیر مداخله قدرت متمرکز دولت را می‌طلبد. منشأ آن وظیفه اقتصادی یعنی به ویژه وظیفه سازمان دادن امور عمومی که دولت‌های آسیایی مجبور بودند اجراء کنند، از همین جاست”. این مضمون ...

    گالــــری