در باب یک قبیله: نهادگرایان وطنی

  • چهارشنبه - ۱۳ فروردین ۱۳۹۹
  • سخنی هست که آن را منسوب به نیچه فیلسوف آلمانی می دانند و می گوید در هر حزبی یک نفر هست که چنان با حرارت از اصول حزبی دفاع می کند که حال بقیه را به هم می زند! به نظر می رسد همین بلا بر سر دیدگاه ...

    گالــــری